ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

Volby 2014

 

Praha dne 19. září 2014

 

Postup pořízení a zpracování výsledků voleb do zastupitelstev obcí okrskovou volební komisí na PC

 

Stažení programu z Internetu:

-    V aplikaci si vyhledáte svou obec podle jejího názvu nebo kódu nebo dle územní příslušnosti.

-    Soubor KV_okrsek_demo.exe uložte do adresáře na disk. Uložený soubor KV_okrsek_demo.exe spusťte a rozbalené 4 soubory (KVSETUPO.INI, KVSETUPO.EXE, KVARCHVO.EXE, KVRO9999.EXE) si nakopírujte do libovolného adresáře na disk, USB, disketu, nebo CD; tímto jste připravili instalaci pro fiktivní obec 999999 a okrsek 999.

 


Instalace programu - demoverze – instalace musí být prováděna pod uživatelem Windows, pod kterým bude program spouštěn:

-    Upozorňujeme, že program je určen pouze pro operační systémy Windows 2000, XP, Vista, 7 a 8.

-    Spusťte KVSetupO.exe z technického nosiče nebo adresáře, kam jste si instalaci nakopírovali.

-    Dále komunikujte s instalačním programem:

    ● při první instalaci jakéhokoli programu pro zpracování výsledků voleb, resp. po odinstalování všech dříve instalovaných volebních programů, lze vybrat adresář pro instalaci všech volebních programů, a proto věnujte pozornost informacím zapsaným v úvodním okně instalačního programu - vyberte disk pro uložení programů dle výběru (standardně C), potvrďte klávesou Enter, tlačítkem Změnit adresář můžete změnit adresář, kam budou programy instalovány, pokračujte tlačítkem Pokračovat;

    ● zadejte číslo obce 999999 a okrsku 999, údaje vždy potvrďte klávesou Enter; pokračujte stisknutím tlačítka Instalovat;

    ● instalační program vytvoří na ploše ikonu Obce‑Pořízení 00999, současně vytvoří v nabídce Start – Programy podnabídku Volby2014 se zástupci Obce‑Pořízení 00999 a Odebrat14 (program pro odinstalování programu).

-    Zkontrolujte, zda je v pořádku datum a časů datum a čas je součástí tisknutých zápisů a příloh.

-   Volbou Nápověda – Zkušební tisk si můžete ověřit správnost tisku před zpracováním výsledků.

                                              

Spuštění programu:

-   Pokud jste použili standardní postup instalace, najdete zástupce pro spuštění programů na ploše a v nabídce Programy - Volby2014.

-   Program spustíte dvojím kliknutím na ikonu Obce‑Pořízení 00999.


-    Úvodní obrazovka má dvě menu (Okrsek a Nápověda); ve spodní části je zobrazena identifikace okrsku. V menu Okrsek můžete data pořídit a kontrolovat, data exportovat na technický nosič pro přebírací místo ČSÚ a vytisknout zápis okrskové volební komise, vč. hlasovacího lístku a vytisknout pomocný sčítací arch pro počítání platných hlasů pro jednotlivé kandidáty.

-   V nabídce Pořízení a oprava dat zapisujete dle záložek:


     - T/3 - 1. strana         pořízení údajů oddílu III. tiskopisu T/3 (první strana),

     - T/3 - 2. strana         pořízení údajů oddílu III. tiskopisu T/3 (druhá strana) - údaje o počtech hlasů pro strany (vyplní se automaticky dle pořízených údajů z hlasovacího lístku),

     - HL                            pořízení hlasů pro kandidáty s pořadovým číslem 1 až 34,

     - HL pokračování     pořízení hlasů pro kandidáty s pořadovým číslem 35 až 70,

     - Zápis                        ostatní náležitosti zápisu T/3 (kromě údaje o termínu konání voleb - tento je doplněn automaticky).

-   Pokud se na okrsku zpracovávají dva typy voleb (volby za dva typy zastupitelstev - městská část nebo obvod a město), pořizují se data (resp. kontrolují, exportují a tisknou zápisy, pomocné sčítací archy) za každý typ samostatně, pouze údaje na záložce Zápis jsou shodné – je aktivní možnost výběru za typ zastupitelstva.

-   Všechna kontrolní čísla a čísla posledního kandidáta, který získal platné hlasy, se vypočítávají automaticky; tyto funkce však zaručují pouze formální výpočet, věcnou správnost údajů musí členové komise zkontrolovat sami (např. přehození hlasů pro kandidáty, špatně zadaný počet obálek aj.).


 -  Po formuláři se pohybujete klávesou Enter (vždy na následující údaj), nebo klávesou TAB ve směru dopředu, kombinací kláves SHIFT+TAB ve směru dozadu nebo šipkami, dále kurzorem myši a stisknutím levého tlačítka na pozici údaje, který chcete editovat. Mezi záložkami se pohybujete umístěním kurzoru myši na název záložky a následným stisknutím levého tlačítka myši, nebo pomocí kláves PageUp a PageDown .

 

Pořízení a oprava dat:


-   Před zahájením zpracování zápisu OVK T/3 a jeho přílohy je nutné, aby okrsková volební komise ověřila, zda má k dispozici poslední stav přehledu odvolaných kandidátů, tj. stav k zahájení hlasování, odvolaným kandidátům nesmí být pořízeny hlasy.


-   Nejdříve vyplňte údaje pro zápis T/3 odd. III týkající se počtu osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů a jeho dodatku, počtu vydaných úředních obálek, počtu odevzdaných úředních obálek a celkového počtu platných hlasů ve volebním okrsku na záložce T/3 - 1.strana; každý zapsaný údaj potvrďte klávesou Enter.

-  Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty, a to vždy pro stranu, jejíž název je zobrazen v horní části obrazovky, pořizujete na záložkách HL a HL pokračování; hlasy zapisujte postupně dle pořadí na hlasovacím lístku. Při pořizování hlasů pro více jak 34 kandidátů program automaticky přechází na další záložku (HL pokračování). Věnujte pozornost výběru strany, předejdete tak nesprávnému zadání hlasů jiným kandidátům. Výběr strany můžete provést po stisknutí tlačítka  q  vpravo od názvu strany a vlastním výběrem strany z rozvinuté nabídky.


-   Při pořizování jsou data interaktivně kontrolována a uživatel je o případných nesrovnalostech informován prostřednictvím chybových hlášení (po stisku Ignorovat je možno pořizovat údaje dále bez opravy, chyba v datech však zůstává).


-   Na záložce Zápis zadejte další údaje, které lze vyplnit v zápise jako např. hodina zahájení hlasování, případné důvody odročení atd., nehodící se texty (označené *) ) program automaticky přeškrtne podle vámi vyplněných údajů na této záložce.


-   Ukončení pořízení zápisu můžete provést stiskem klávesy F2, příp. stisknutím tlačítka Uložit na záložce Zápis. Po uložení dat je spuštěn a zobrazen kontrolní chod, který je možné vytisknout tlačítkem Tisk.

-   Chyby signalizované kontrolami opravíte znovu v nabídce Pořízení a oprava dat.

-   Pokud jsou data bez chyb, je ihned po pořízení umožněno provést export dat a tisk zápisu OVK.

 

Kontroly dat:


 -  Program obsahuje dva stupně kontrol, tzv. interaktivní a dávkové. Interaktivní jsou prováděny okamžitě po zápisu údaje a stisknutí klávesy Enter, dávkové se vykonávají po spuštění všech kontrol v samostatné nabídce menu Okrsek, volba Kontroly a při ukončení pořizování dat tlačítkem Uložit.


 -  Chyby jsou dále rozděleny na propustitelné (chyby č. 6 až 12), upozornění (informativní č. 91 až 99) a nepropustitelné (tyto jsou označeny * v seznamu chyb – č. 3, 5, 13 až 17, 19 až 27 a 60). Pokud údaje signalizované jako chyby 6 až 12 nebo upozornění opravdu odpovídají zjištěné skutečnosti, nesnažte se je odstranit, jde spíše o logickou správnost údajů, která může signalizovat např. špatné pořízení údajů formálně vyhovující kontrolám (export viz následující bod).


 -  Obsahují-li  doklady propustitelnou chybu, nelze provést export dat, obsahují-li nepropustitelnou chybu, nelze ani vytisknout zápis. Upozornění nemají vliv na export dat a tisk zápisu. Seznam chyb najdete v nápovědě.

 

Výstup pro přebírací  místo ČSÚ (PM):


_ Výstup pro PM je rozdělen do dvou fází, a to uložení dat na technický nosič a vytisknutí dvou stejnopisů zápisu T/3 a opisu hlasovacího lístku.


_ vlastní výstup provedete dle následujícího postupu (toto lze provést pouze na bezchybném zápisu):


     ·     Z menu Okrsek vyberte nabídku Export dat a tisk zápisu, informaci o povolení tisku a zápisu a informaci o založení technického nosiče potvrďte klávesou Enter nebo je export umožněn přímo po ukončení pořizování.


     ·     Vyberte zařízení (popř. adresář), na které chcete exportovat data, stiskněte OK a přečtěte si následující informaci o provedení exportu.

·         Je proveden automatický tisk celého zápisu v počtu kopií dle Vašeho zadání a zároveň je na obrazovce (preview). Tisk T/3 a hlasovacího lístku můžete opticky zkontrolovat proti vytisknutému zápisu (v zobrazeném zápisu lze listovat klávesami PageDown a PageUp nebo stiskem tlačítek  < nebo >, text na obrazovce posunete pomocí přetáčecí lišty vpravo nebo dole). Po stisknutí tlačítka s tiskárnou můžete volit tiskárnu, počet kopií, případný další tisk spustíte stiskem tlačítka Tisk. Okno prohlížeče nezavírejte, nejdříve zkontrolujte správnost a úplnost všech tisků.


     ·     Po ukončeném tisku zkontrolujte náležitosti vytisknutých formulářů, a to i z hlediska obsahové správnosti údajů, pokud jste neopustili okno Preview, můžete opakovat tisk potřebné stránky.


     ·     Tlačítko Zavřít ukončuje prohlížení zápisu (preview).


     ·     POZOR v patičce všech stran zápisu (vč. opisu hlasovacího lístku) je kromě základních identifikací také uvedeno souhrnné kontrolní číslo, číslo strany a počet všech stran zápisu a datum a čas tisku zápisu. Na všech stranách zápisu musí být shodné údaje v patičce (kromě aktuálního čísla strany). Na přebírací místo lze odevzdat s technickým nosičem pouze zápis, který je vytisknut při exportu!

            Upozornění - Při opakovaném exportu je nutno znovu vytisknout celý zápis.

_   Zápis T/3 a opis hlasovacího lístku doplňte a podepište na obou stejnopisech (pozor na počet podpisů, zapisovatel se podepisuje pouze na zvláštní kolonce).

 

Co předáváte přebíracímu místu ČSÚ:


_ jeden ze dvou stejnopisů zápisu T/3, vč. opisu hlasovacího lístku a další přílohy (jejich počet je uveden na přední straně zápisu T/3) – vše podepsané


_ technický nosič s daty, pokud jste úspěšně zpracovali výsledky na PC.

 

Přejeme Vám klidnou a bezchybnou práci při zpracování výsledků voleb do zastupitelstev obcí.